Neierlag beim Tabelleneischten

Neierlag beim Tabelleneischten

No ausgeglachener eischter Halschent war Scheffleng an der zweeter Halschent besser an gewennt mat 2-0 geint eis Equippe.
Kämpferesch war Leeschtung erem top vun eisen Jongen, lo heescht et "Mund abwischen und weitermaachen".
 
Nächste Sonnden steet erem een Heemmatch um Programm geint Mamer.