Neierlag zum Optakt

Neierlag zum Optakt

Op engem schweier ze bespillendem Terrain ass et trotz Feierung fir eis drett Equippe net duer gaan. Sie mussen sech um Enn leider mat 2-1 zum Optakt vun der Reckronn geschloen gin.