News zum Trainerstaff

News zum Trainerstaff

Mam Olivier Lickes (Foto 1) gin mer an eng 4t Saison. Den David de Sousa (Foto 3) als Atheltiktrainer an de Sascha Apitz (Foto 5) als Goalkeepstrainer bleiwe weider un senger Säit. Och de Vince Verna (Foto 6) bleift als Teammanager dem Veräin trei.
 
No Joren an der Jugend huet de Claude Schmit (Foto 4) fir Réckronn vun der Saison 21/22 Roll als Videoanalyst iwwerholl. Des Roll wäert hien och an der neier Saison bäibehalen.
 
Nei begréissen am Staff wëlle mer den Teo da Rocha Teixeira (Foto 2). Dei lescht Joren als Spillertrainer bei der zweeter Equippe vu Schieren, ass hien duerch seng Hëllef am Jugendberäich keen onbekannten am Veräin. Hien wäert déi éischt Equippe als Co-Trainer ënnerstëtzen an de Responsabel vun eiser zweeter Equippe gin, wou hien awer och weider Fussballschong wäert undoen.
 
Mir wënschen dem ganze Staff eng flott an erfollegräich Saison an dass mer eis Ziler zesummen erreechen.