Raus aus der Coupe

Raus aus der Coupe

Mat 1-4 verleieren mer an der Couoe geint Luxembiurg City an fleien genee ewei lescht Joer an de 1-16 Finallen raus. 
Domads gelt elo all Konzentratioun op de Championnat.