Zweet Equippe mam leschten Testmatch

Zweet Equippe mam leschten Testmatch

Leschten Testmatch fir eis zweet Equippe befir hir Reckronn lass geet. Op dessem Densden Owend geet et em 19h30 zu Bissen geint hir zweet Equippe.